Ouddiemerlaan bij Buitenlust wordt geen 30 km zone

De Ouddiemerlaan bij Buitenlust, aan de noordzijde van het spoorviaduct, wordt na afronding van de huidige werkzaamheden weer een 50 kilometer weg. ‘’De huidige snelheidslimiet van 30 km/uur komt voort uit de wegwerkzaamheden en betreft een tijdelijke situatie. De Ouddiemerlaan ter hoogte van de buurten Buitenlust en Spoorzicht is ingericht als een gebiedsontsluitingsweg. Hiervoor is 50 km/uur de geëigende snelheidslimiet. Het terugbrengen naar30 km/uur is technisch wellicht mogelijk maar betekent dat (forse) aanpassingen aan de inrichting van de weg noodzakelijk zijn. Deze aanpassingen zijn nu niet voorzien en zijn bovendien voor gebiedsontsluitingswegen in strijd met het landelijk beleid,’’ aldus B&W in antwoord op vragen van GroenLinks over het te snel rijden van auto’s bij de kruising na de spooronderdoorgang. Volgens het college heeft er één ongeval plaatsgevonden op de kruising. ‘’Rond de zomer zijn alle werkzaamheden ter hoogte van de buurten Buitenlust en Spoorzicht afgerond en zullen we een oordeel geven of de definitieve situatie voldoende veilig is. In de eindsituatie laten wij snelheidsmetingen verrichten en gaan we de situatie bekijken. Wij zien op dit moment geen aanleiding om extra maatregelen te treffen.’’