Provincie tegen biomassacentrales maar niet die in Diemen

De Provincie Noord-Holland heeft in het nieuwe collegeprogramma weliswaar uitgesproken dat het nieuwe biomassacentrales wil tegenhouden maar dat geldt niet voor de centrale die Nuon wil in Over-Diemen. ‘’Wij stellen met nadruk dat —zoals ook aangegeven tijdens de presentatie van het coalitieakkoord – de centrale in Diemen niet wordt gezien als een nieuwe grootschalige biomassacentrale als bedoeld in deze passage. De reden hiervoor is dat de lopende omgevingsvergunningsprocedure voor deze centrale al in een zodanig vergevorderd stadium is (het ontwerp heeft al ter visie gelegen) dat het van onzorgvuldig bestuur zou getuigen als dit initiatief ook alsnog onder de werking van het coalitie-akkoord zou vallen en daarmee mogelijk geen doorgang zou kunnen vinden,’’ schrijft het kort geleden aangetreden college van Gedeputeerde Staten van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. In dat akkoord staat: ‘’Er is steeds meer maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales, onder andere omdat deze veel fijnstof uitstoten. Wij wenden onze invloed aan om de uitbreiding van bestaande of bouw van nieuwe grootschalige biomassacentrales tegen te gaan,’’