B&W Diemen: geen bedenking tegen biomassacentrale

B&W van Diemen hebben de gemeenteraad voorgesteld de gevraagde ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de komst van een biomassacentrale op het Nuon-terrein aan de Overdiemerweg af te geven. Uitgangspunt is dan wel dat er een convenant wordt gesloten met de provincie Noord-Holland, Nuon en indien mogelijk de gemeenten Amsterdam en Almere over onder meer tijdelijkheid van de centrale, herkomst van het te verstoken hout en beperking van de uitstoot. De gemeente Diemen heeft verder geen zeggenschap over de vergunning zelf, die taak berust bij Noord-Holland. De raad dient de aanvraag alleen te toetsen op ‘goede ruimtelijke ordening’, waarbij B&W concluderen ‘dat op basis van huidige maatstaven er geen sprake is van strijd met een goede ruimtelijke ordening’. Het college voegt daar onder meer aan toe: ‘Het belangrijkste milieu-aspect is de emissie van schadelijke stoffen waaronder (ultra)fijnstof en stikstofdioxide door de biomassaketel en de vrachtauto’s (die het hout aanleveren-red). De aanvraag voldoet aan de daarvoor geldende eisen uit milieuwet- en regelgeving.’ De gemeenteraad behandelt de aanvraag in eerste instantie op 17 januari.